“ผู้สนับสนุนการจัดทำโครงการ”

บทเพลงที่อุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ด้วยความรักและอาลัยอย่างยิ่ง

ทีมดนตรี

พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
Music Director/ Composer
ปธัย วิจิตรเวชการ
Producer
ธานินทร์ วิเศษธนากร
Arranger/ Assistant Composer
รัฐกรณ์ โกมล
Assistant Composer / Recording Engineer
เกรียงไกร กุศลจริยากูล
Recording & Mixing Engineer
ว่าที่ ร.ต. ธีรวัจน์ วิทยาพงษ์
Recording & Mixing Engineer

ดนตรีสากล

รศ.ดร. เด่น อยู่ประเสริฐ
Piano
สันต์ชัย กุศลพิศาลสุทธ์
Drums
พลวิทย์ โอภาพันธุ์
Tenor Saxophone
ปธัย วิจิตรเวชการ
Piano
ชยพล ผิวพรรณ
Organ
เมษา ช้อนทอง
Bass Guitar
ภมรพล ด่านทรัพย์ศรี
Guitar
ณัฐวุติ ลี้กุล
World Drums
นฤดล สุธีรศักดิ์
Percussion
ธีรภาพ ว่องเจริญ
Guitar
หัทยา สงวนสิน
Acoustic Guitar
กวีวุฒิ วุฒิวิภู
Electric Piano
ชวสิทธิ์ รมยานนท์
Trumpet
มารุต ลาโฮรี
Soprano Saxophone

ดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง

ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี
ขลุ่ย
อานันท์ นาคคง
กลองแขกและตะโพน
ประสาร วงศ์วิโรจน์รักษ์
กลองแขกและฉิ่ง
ชัยภัค ภัทรจินดา
ซออู้ ซอด้วง และขิม
สมนึก แสงอรุณ
ปี่ใน ปี่ชวา ขลุ่ย
ธนเดช ธีรเลิศนาม
พิณ
พล ปิยะสัจจะเดช
Tabla
กิตติ์นรินทร์ พงษ์เจริญ
ฆ้องวงและระนาดเอก
บุญฤทธิ์ บุญเยี่ยม
ระนาดทุ้ม

วงออร์เคสตรา

อภิสิทธิ์ วงศ์โชติ
Orchestrator / Conductor / Arranger
พงศธร สุรภาพ
Orchestra Manager
อภิชิต มานิตศรศักดิ์
Music Preparation / Copyist
ศิริพงษ์ ทิพย์ธัญ
Violin
ธันวิน ใจเพียร
อ้อมพร โฆวินทะ
โชติ บัวสุวรรณ
อาคม กิตินพคุณ
ชิติพัทธ์ ดาราพงษ์
ขลัฐ ลิมปิศิริ
กมลพร พยัคฆเดช
ทิพยะ พฤกษาชลวิทย์
ญาณิศา ศรีโรจนันท์
อุษา โชติแช่มช้อย
ฉัตรชัย สุขนิยม
ธนาภรณ์ เสถียรวารี
อธิยา วรวิจิตราพันธ์
ณรงค์ศักดิ์ อรุณสุโข

มิติ วิสุทธิ์อัมพร
Viola
สมเกียรติ ศรีคำ
อัจยุติ สังข์เกษม
สราวุฒิ ผลาชีวะ
สราวุฒิ ผลาชีวะ
ชัยวัฒน์ บูรณมานัส
มณีรัตน์ แสงเนตรสว่าง
วิจันทรา กำไร
อภิชัย เลี่ยมทอง
Cello
ปัญญพัทธ์ วงศ์เวชวิวัฒน์
สมัชชา พ่อค้าเรือ
นิชาภา นิลแก้ว
สุนทร ทองประกอบ
ธีรศักดิ์ พรรณรายน์

พงศธร สุรภาพ
Double bass
ฤธวัฐร์ สินธุเทพรัตน์
คุณากร สวัสดิ์ชูโต
จุฑา จุฬาวไลวงศ์
Horn
ธนภัค พูนพล
กุลชา แก้วเกตุสัมพันธ์
วิชาญ ชิณณะวิโรจน์ไพศาล
ธฤต ก่อธรรมฤทธิ์
อรุณกร ชัยสุบรรณ์กนก
Trombone
สรพจน์ วรแสง
สิทธิชัย อ่องสะอาด
ธีรพัฒน์ เดชะ
Tuba
เอกพงศ์ เชิดธรรม
Percussion

นักร้องหญิง

ทิพวรรณ ปิ่นภิบาล
พรหมสร ริ้วภากร
กันยารัตน์ กุยสุวรรณ
อิสริยา คูประเสริฐ
เบญญาภา สุขีนุ
Thalassa Tapia-ruano Ferrand
สุภัทรา โกราษฎร์
ม.ล. วันรัชดา วรวุฒิ
รุ่งรัตน์ กุยสุวรรณ
จารุวรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
นภพา ตรึกชลธิศ
เด็กหญิง อภิญญา สังขสัญญา

นักร้องชาย

พลอากาศเอก อนุพันธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
จารุทัศน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
พันเอก นายแพทย์วิภู กำเนิดดี
ชวิน จิตรสมบูรณ์
ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล
ธนพัชร์ ซัวเกษม
ร้อยเอก สมนึก แสงอรุณ
พล นพวิชัย
ศักดา พัทธสีมา
บิลลี่ โอแกน
สุรชัย วงศ์บัวขาว
กิตตินันท์ ชินสำราญ
อาเธอร์ ปัญญโชติ
จารุทัศ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
นพอนันต์ ประยูรสุข

นักร้องประสานเสียง

ภัทรวดี เสมาทอง
อริยา ประทุมทิพย์
วรภัทร วิทโยภาส
ธนายุทธ รักธรรม
สุวัฒนา มณี
สุรศักดิ์ แข่งขัน
สุชัญญ์ญา นรปฏิพัทธิ์
รักษิตา โคลัมเบรส
อุดม ขจรศรีชล
พัชรี บูรณปัทมะ
จตุรงค์ กริดรัมย์
กฤษดา สุดสงวน

ทีมงาน

พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
Project Director
จรินพร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
Assistant Project Director
ดนิตา ปาณัษเฐียร
Project Coordinator
ธัญญพัทธ์ เกียรตินันท์
Project Coordinator
พิฐชญาณ์ ธนากมลพิพัฒน์
Project Coordinator
ฐาปนี อนันตชาติ
Assistant Project Director
รดา ศรีปราโมช
Project Coordinator
ณภัค โชคงามวงศ์
Project Coordinator
ศรพรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
Project Coordinator
นทธัญ แสงไชย
Proofreader

Recording Studio

บริษัท สตูดิโอ 28 จำกัด
พรหมสร ริ้วภากร
Managing Director / Owner
อาจอำพล จันทวุฒิ
Recording Engeneer
Jack Craig
Recording Engeneer
อนพัทย์ วรรณดิษฐ์
Recording Engeneer

บริษัท บัตเตอร์ฟลาย เรคคอร์ด จำกัด
คณิต พฤกษ์พระกานต์
กรรมการผู้จัดการ
นริส กิตติจิรายุ
ที่ปรึกษา
คุณเรืองรัตน์ กุลวงษ์
Project Manager
ศักดิ์สิทธิ์ สุภประกร
กรรมการผู้จัดการ
เกรียงไกร กุศลจริยากูล
Sound Engineer

จิตรกร

โอฬาร เนตรหาญ
บรรจบ ปูธิปิน
ปัทมาภรณ์ อุณหนันท์
ทรงเดช ทิพย์ทอง
สัมพันธ์ สุภาแดง
อุทัย จุฬาเพชร
รัชพล ศิริดิษย์
กฤษฏา รักษาศิลป์
บู้ซือ อาจอ
ศุภวัฒน์ หิรัญธนวิวัฒน์
สุริยา นามวงศ์
สุวิทย์ ใจป้อม
ธีรยุทธ สืบทิม
บุญกว้าง นนท์เจริญ
สุกิจ ศุกระกาญจน์
ปรเมศวร์ ปาวรรณา
สมยศ คำแสง
วิทยา วงศ์เพชรมณีโชติ
ศัจกร แก้วกุลา
ชาตะ ใหม่วงศ์
ณัฐวลัย สุตะสม

Marketing and Website

บริษัท อีมีเดีย จำกัด
พงศ์ศักดิ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
CEO
ธนิศร เชื้อมั่นศิลธรรม
Creative
ประดิพัทธ์ สุวัตถี
MD
พีรวัส ทองแดง
Creative
จิตกร
โอฬาร เนตรหาญ
สุวิทย์ ใจป้อม
บรรจบ ปูธิปิน
ธรยุทธ สืมทิม
ปัทมาภรณ์ อุณหนันท์
บุญกว้าง นนท์เจริญ
ทรงเดช ทิพย์ทอง
สุกิจ ศุกระกาญจน์
สัมพันธ์ สุภาแดง
ปรเมศวร์ ปาวรรณา
อุทัย จุฬาเพชร
สมยศ คำแสง
รัชพล ศิริดิษย์
วิทยา วงศ์เพชรมณีโชติ
กฤษณา รักษาศิลป์
ศัจกร แก้วกุลา
บู้ซือ อาจอ
ชาตะ ใหม่วงศ์
ศุภวัฒน์ หิรัญธนวิวัมน์
ณัฐวลัย สุตะสม
สุริยา นามวงศ์

Photo & VDO

ฐานวัฒน์ ธนาพิพัฒน์บวร
Photographer
อรรคสกล เลิศวีะศิริกุล
Photographer
ปรีชาพล บุญ-หลง
MV Editor(Version 1)
เอกชัย พรศาลนุวัฒน์
MV Editor(Version 2)
ประพจน์ สาโรวาส
Videographer
ชยพนธ์ เพชรเพรหม
Photographer
ภูริช จันทเลิศลักาณ์
Videographer
พีรธัช ขันอุไร
Drone Camera

MV Production Team(Version 3)

แพรวระวี รุ่งเรืองสาคร
โสภณัฐ โสมขันเงิน
ภัทธิ บัณฑุวนิช
ศุภสิน พูนธนาทรัพย์
กมลชนก คัชมาตย์
ทิศาทัศน์ สุรัสวดี

Supporter

ผศ.นพ.อานนท์ โชติรสนิรมิต
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
สมชาย เบญจรงคกุล
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
กฤษณะ บุญญภัทโร
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
Carolina tapia-Ruano Ferrand
สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม
บังอร งาเจือ, มงคล ผอบนาง และวิชยาณี งาเจือ
สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม
คชภัค จันทร์สว่าง
สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม

ขอขอบคุณ

C ASEAN
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด
เอื้อเฟื้อ lewitt Microphone
บริษัท มิวสิค คอนเซ็พท์ จำกัด
เอื้อเฟื้อเปียโนไฟฟ้า KORG
บริษัท โปรปลั๊กอิน จำกัด
เอื้อเฟื้ออุปกรณ์บันทึกเสียง
ไทยรัฐทีวี
อมรินทร์ทีวี
หนังสือพิมพ์เนชั่น
สถานีโทรทัศน์ TPBS
บริษัท ฮัมมิ่ง เฮ้าส์ จำกัด
บริษัท อนันดา ทูเก็ตเตอร์ จำกัด
บริษัท นาวโชว์วิ่ง มิวสิกสตูดิโอ จำกัด
Neverland Production
สายน้ำตัวโน้ท สตูดิโอ
บริษัท เออมันดี จำกัด
ไอโปอี้ สตูดิโอ

Sound engineer และ ห้องบันทึกเสียง

ไอโปอี้ สตูดิโอ (ipoey studio)